Australian Pan Asian Consultants (APAC) bao gồm một đội ngũ chuyên gia tư vấn quốc tế với tinh thần cầu tiến luôn cam kết cung cấp những ý kiến thực tiễn và độc đáo cho những vấn đề của khách hàng nhằm xây dựng giải pháp và chiến lược hành động thực tế giúp khách hàng ứng phó với những thách thức trong môi trường kinh doanh phức tạp ngày nay.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược và tăng trưởng kinh doanh có mục tiêu, tác động cao để hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn phát triển và chu kỳ vận hành của doanh nghiệp, đồng thời, chuẩn bị cho khách hàng cơ cấu chuyển đổi tích cực và đạt được thành công kinh doanh bền vững.

Ngoài cách tiếp cận thực tiễn và thái độ nghiêm túc trong việc giải quyết các vấn đề của khách hàng, APAC cũng bền bỉ đồng hành với khách hàng cho tới khi đạt được mục tiêu bằng những giải pháp tư vấn và huấn luyện liên tục nhằm xây dựng sức mạnh tổ chức và năng lực chuyên môn cho doanh nghiệp của khách hàng.

APAC phát triển mạng lưới trên toàn cầu. Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Úc và Đông Nam Á. APAC đã có kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh khác nhau trong nhiều thập kỷ.

Ngoài việc xây dựng tiếng vang và thành công trong kinh doanh, chúng tội còn hỗ trợ phát triển các kỹ năng như trí tuệ cảm xúc, quản lý con người, kỹ năng lãnh đạo, hợp tác, giải quyết các vấn đề, tư duy phê phán, sự sáng tạo, kỹ năng ra quyết định, định hướng dịch vụ, đàm phán và nhận thức linh hoạt cho doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng việc trang bị cho nhân sự những kỹ năng bắt buộc này chính là phướng thức phát triển ở giai đoạn Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – một chương mới trong việc phát triển con người và tiến bộ công nghệ.

Những chuyên gia tư vấn kinh doanh của chúng tôi sử dụng chuyên môn và phương pháp tiếp cận thực tiễn để hợp tác với các doanh nghiệp mới cũng như các công ty hiện hành, từ cấp giám đốc điều hành cho đến nhân viên để tạo ra tác động về năng lực, hiệu quả và thành công đối với tất cả các cấp nhân sự.

Phương pháp phát triển của chúng tôi bao gồm các công cụ thực tế, dựa trên kinh nghiệm, kiến thức liên quan và giải pháp cụ thể thông qua cách cố vấn và huấn luyện liên tục/thường xuyên để đảm bảo Sự phát triển chuyên nghiệp liên tục.